Italian English French German Portuguese Russian Spanish

10 dấu ấn khó phai về biet thu Sun Premier Village Phu Quoc VNREP

Vài nét thông tin dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort

sau hàng lo¡t Nhïng th¯ng lãi të phân khúc BDS du lËch nghÉ dưáng trưÛc đó, nhà đ§u tư Sun Group có cuÙc tÕ ti¿n công vô sàn nghÉ ngơi ß đ£o NgÍc Phú QuÑc, Vưãt b­c trong sÑ đó chính là dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort hiÇn đang đưãc đ§u tư quy ho¡ch ĐÑi vÛi nhiÁu h¡ng måc thú vË.

Thông tin dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort có gì nÕi b­t? t¡o Nhïng h¡ng måc nào đang đưãc thi công thñc hiÇn ß biÇt thñ Sun Premier Village Kem Beach Resort? ý tưßng k¿t c¥u ß dñ án sí dång cách nào? đ¥y là mÙt sÑ câu hÏi mà Nhïng Quý khách đang chú ý Vài nét kù lưáng vÁ dñ án.

VÛi bài vi¿t đưãc chia s» të Nhïng chuyên gia VNREP Team l§n lưãt ß Các chç đÁ sau đây, chúng tôi s½ thñc hiÇn Xem xét kù lưáng Các h¡ng måc đưãc phát triÃn và c¥u trúc t¡i nÙi khu dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort Phú QuÑc ĐÑi vÛi Nhïng h¡ng måc đang đưãc thñc hiÇn t¡i đây, Quý khách hàng Đ·c biÇt Nhïng nhà đ§u tư thông thái không nên bÏ qua bài vi¿t trË giá này.

Thông tin dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort

biÇt thñ biÃn Sun Premier Village Phú QuÑc là dñ án đưãc chç đ§u tư Sun Group triÃn khai thñc hiÇn ß vË th¿ Bãi Khem, bÝ đông bên nam đ£o Phú QuÑc, ĐÑi vÛi mô hình tÕ phù hãp, hiÇn hïu nhà y¿u là Các dòng biÇt thñ cao c¥p, sang trÍng phåc vå cho nhu c§u nghÉ ngơi cça cÙng đÓng du khách thưãng lưu.

Quy mô triÃn khai xây dñng rÙng 59.6 ha, mÍi biÇt thñ biÃn Sun Group Phú QuÑc chÉ đưãc triÃn khai xây ĐÑi vÛi m­t đÙ cách 19% hơn tÕng diÇn tích quy ho¡ch, ph§n còn tÛi dành viÇc thi¿t k¿ Các h¡ng måc tiÇn nghi đưãc xây dñng t¡i nÙi khu dñ án.

Tham gia vô viÇc thi¿t k¿ c£nh quát ß dñ án đó chánh là danh ti¿ng Dark Horse Architecture nÕi ti¿ng, cùng vÛi đÙi ngũ chuyên gia lành nghÁ, giàu chi nghiÇm s½ áp dång c¥u trúc c£nh thà t¡i nÙi khu dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort.

biÇt thñ Sun Premier Village Kem Beach Resort đưãc b¯t đ§u ti¿n hành triÃn khai thi công thñc hiÇn vô cuÑi năm 2017, đ¿n thÝi đã tr£i qua mÙt t¡i gian hình ra và phát triÃn VÛi Nhïng h¡ng måc đang d§n đưãc triÃn khai thñc hiÇn.

Theo đó, dñ sáng të chç đ§u tư Sun Group, dñ án Sun Premier Village Phú QuÑc s½ đưãc bàn giao vô quý 4//2018, nhưng tÛi t¡i, dñ án v¥n đang trong quá trình thi công và đÓng bÙ ph§n móng.

thi¿t k¿ quy ho¡ch ß dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort chç y¿u là Các mô hình villa đưãc chia nên nhiÁu mô hình khác nhau. trong đó, khu vñc biÇt thñ lo¡i A chÉ có .SÑ là năm căn, sß hïu diÇn tích të 810 – 880m2 và t¡o bưÛc view trñc diÇn biÃn, gÓm 4 phòng ngç, hình d» qu¡t, c¥u trúc đ·c biÇt đÙc đáo và b¯t m¯t.

Ti¿p tÛi chính là Nhïng lo¡i hình biÇt thñ lo¡i B, t¡o 48 S£n ph©m, đưãc c¥u trúc VÛi Nhïng diÇn tích të 360m2 – 380m2, ©n chéa bưÛc view lÑi biÃn, có k¿t c¥u phát triÃn gÓm 3 phòng ngç, 2 t§ng.

biÇt thñ lo¡i C cũng chÉ giÛi h¡n t¡i 8 căn, diÇn tích áp dång të 360 – 380 m2 view chç y¿u là trung tâm nÙi khu vñc, thi¿t k¿ bao gÓm 4 phòng ngç, 1 t§ng. Và cuÑi cùng vÛi là biÇt thñ lo¡i D VÛi 80 căn đưãc áp dång diÇn tích të 245 – 260 m2 view vưÝn, bao gÓm 3 phòng ngç, 1 t§ng.

Ngoài nên dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort còn t¡o 101 căn Minihotel và 106 căn shophouse, phåc vå đa d¡ng Nhïng đòi hÏi cça Các du khách lúc đ¿n đây sinh sÑng nghÉ ngơi.

ý tưßng thi¿t k¿ t¡i dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort

sau Các thông tin đưãc cách chuyên gia VNREP chia s» vÁ Nhïng h¡ng måc đưãc triÃn khai thñc hiÇn ß dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort ti¿p theo ß ý tưßng này chính là Các chia s» vÁ chç đÁ k¿t c¥u Nhïng h¡ng måc ß khuôn viên nÙi khu.

dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort là dñ án đưãc thñc hiÇn theo cách sáng trúc “xanh” lãng m¡n đưãc thñc hiÇn theo phong cách Châu Âu k¿t thích hãp nét Á Đông, áp dång b£o đ£m không gian phéc kh£ năng vëa mang nét yêu thương truyÁn thÑng, vëa đem nét đ¹p tiên ti¿n, cao c¥p và lý thú.

mÍi Các biÇt thñ Sun Premier Village Phú QuÑc đưãc c¥u trúc ĐÑi vÛi không gian trong sÑ lành thông thoáng tñ th¿, ĐÑi vÛi Các nhân tÑ thiên v­y đưãc xây dñng và t­n dång trong sÑ k¿t c¥u tiÇn nghi.

K¿t phù hãp ß dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort chính là Các v­t liÇu tñ v­y đËa phương, siêu bÁn bÉ giá thành c¡nh tranh, ki¿n trúc đ·c biÇt, tiÇn ích tiêu chu©n năm sao.

Kèm theo đ¥y chánh là Nhïng c¥u trúc cơ sß v­t ch¥t ki¿n gây, hiÇn hïu t¡o không gian hÓ bơi, m¡ng lưÛi b¿p, kính cưÝng lñc,… nÙi th¥t bàn giao full mÍi, đem đ¿n 1 môi trưÝng nghÉ dưáng cñc kó đ³ng c¥p, tân ti¿n và giàu giá trË.

Quý khách đang quan tâm tÛi biÇt thñ Sun Premier Village Kem Beach Resort và Các k¿t c¥u đưãc chç đ§u tư triÃn khai áp dång ß đây t¡o kh£ năng tham kh£o thêm Nhïng chia s» ti¿p theo vì Nhïng chuyên gia VNREP Team chúng tôi thñc hiÇn Sun Premier Village Phu Quoc thưÝng xuyên t¡i đây nh±m t¡o thêm Các nguÓn tài liÇu tham kh£o hïu nghi.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""