Italian English French German Portuguese Russian Spanish

Nơi sống sang trọng bậc nhất tại Sunshine Group ledinhphong

Sunshine Venicia là dñ án mÛi cça t­p đoàn Sunshine Group. Đây là dñ án đ³ng c¥p lúc hoàn thành s½ là dñ án lÛn m¡nh nh¥t ß tp thành phÑ HÓ Chí Minh – Qu­n 2.

tÍa l¡c trên góc đưÝng 34 & 39 tuy¿n giao thông huy¿t m¡ch cça tp thành phÑ HÓ Chí Minh lúc t¡o kh£ năng k¿t nÑi tÛi trung tâm thành phÑ biÃn thành phÑ HÓ Chí Minh và khu vñc đô thË Thç Thiêm vô cùng hanh chóng. Theo thông tin Lê Đình Phong đưãc trân trÍng thì khi giï trong sÑ tay quyÁn sß hïu dñ án mÛi t¡i Qu­n 2 thì t­p đoàn Sunshine đã ti¿n hành dñ án xây dñng dñ án này dña hơn hình théc Intergated Resort VÛi Các phong cách thi¿t k¿ đưãc l¥y c£m héng të Venicia – ĐËa Trung H£i nÕi ti¿ng là sang trÍng, tÉ m©n và điÃm nh¥n.

vË trí dñ án Sunshine Venicia

Góc đưÝng 34 & 39 – tp thành phÑ HÓ Chí Minh đưãc nh­n xét là mÙt trong sÑ Các con đưÝng đ¹p nh¥t ß Qu­n 2, đây là ưu th¿ lÛn cho Nhïng dñ án tÍa l¡c dÍc theo con đưÝng này và mÙt trong sÑ đó là Sunshine Venicia mÛi đưãc phê duyÇt đ§u tư và s½ chính théc đưãc xây dñng trong quý 4/2019. dñ án này năm t¡i Qu­n 2 đËa đáng nÕi ti¿ng trên b£n đÓ đ§u tư b¥t đÙng s£n thành phÑ HÓ Chí Minh kà khác biÇt và ViÇt Nam nói chung. càng tÕ hãp căn hÙ chung cư đ³ng c¥p đưãc hình thành vì Nhïng căn hÙ và sky villas.

Sunshine Venicia đưãc coi là nơi đ¿n thú vË cho Quý khách hàng lúc c§n t¡o càng điÃm sinh sÑng tuyÇt mù t¡i khu Qu­n 2. VÛi căn hÙ chung cư và sky villas, cùng vÛi nhïng dËch vå cao c¥p khác s½ cùng vÛi hòa phù hãp nh±m xây nên mÙt điÁu kiÇn căn hÙ chung cư hoàn mù, càng điÃm tÛi thú vË mà không chÉ có Quý khách hàng ViÇt Nam mà còn c£ Quý khách quÑc tiÅn cũng s½ chÍn lña dñ án Sunshine thành phÑ HÓ Chí Minh nh±m dëng chân vÁ sau.

Lê Đình Phong đánh giá vË trí Sunshine Venicia nh­n đưãc cho mình càng vË th¿ đ¹p lúc tÍa l¡c g§n trung tâm thành phÑ thành phÑ HÓ Chí Minh, khu vñc đô thË Thç Thiêm, Nhïng dñ án, Các tiÇn ích ngo¡i khu đ³ng c¥p cça thiên đưÝng Qu­n 2. Đây là d¥u ¥n m¡nh đëng chÉ trong sÑ m¯t Khách hàng mà còn VÛi Nhïng chç đ§u tư BDS thành phÑ HÓ Chí Minh thì dñ án mÛi cça Sunshine Group là mÙt dñ án tuyÇt vÝi.

Ngoài thành, chç đ§u tư dñ án còn phát triÃn Nhïng dËch vå dành riêng biÇt cho Các Quý khách hàng có nhu c§u như thuê xe tñ lái, thuê xe đưa đón tÛi Các trung tâm thương m¡i, Các tiÇn ích Vưãt b­c,... khác ß tp thành phÑ HÓ Chí Minh. hoàn mù, ch¥t Lưãng và mau l¹ là Các tÑ ch¥t mà Quý khách hàng khi l¡i VÛi biet thu Sunshine Venicia s½ đưãc hưßng thå và đáp éng theo chu©n mñc 5 sao quÑc t¿.

Sunshine Venicia dñ án cao c¥p

lúc tÛi ĐÑi vÛi dñ án Sunshine Venicia Quý khách s½ c§n thÑt lên vì thå hào nhoáng và đ³ng c¥p cça Các căn căn hÙ, khách s¡n, resort năm sao t¡i đây. sñ khác biÇt trong sáng trúc cça Các dñ án xây, c£nh thà tñ v­y an bình đ§y lãng m¡n, Các cơ sß v­t ch¥t ĐÑi vÛi đç mÍi Nhïng mô hình đáp éng måc đích chung cư s½ là Nhïng t­n hưßng đem tÛi thå tuyÇt h£o cça Khách hàng.

cùng thi¿t k¿ tÕ thà cça Nhïng căn căn hÙ chung cư, phòng khách s¡n ß Sunshine Venicia Qu­n 2 lÑi thành Qu­n 2 s½ là lña chÍn tuyÇt mù nh±m có đưãc Các làn gió mát l¡nh và hiÁn hòa thÕi të biÃn vào, khung c£nh cñc đ¹p khi ng¯m nhìn biÃn ß nhiÁu vË trí đem tÛi bưÛc view hoàn h£o nh±m b¡n t¡o kh£ năng ng¯m trÍn Qu­n 2 trong cái m¯t cça mình VÛi Các vË trí trên cao đ§y điÃm nh¥n.

có nên đ§u tư chung cư Sunshine Venicia hay không?

nay gian g§n đây khá nhïng chç đ§u tư đã liên hÇ trñc ti¿p ĐÑi vÛi Lê Đình Phong qua Hotline ho·c qua cÕng thông tin ledinhphong.vn đà tư v¥n viÇc đ§u tư dñ án Sunshine Venicia ho·c gi£i đáp Các câu hÏi liên quan.

Câu hÏi đưãc các Quý khách hàng đ·t thành nh¥t đưãc chúng tôi tÕng hãp đó là: Чu tư Sunshine Venicia có nên hay là đëng nên?

ĐÑi vÛi góc nhìn khách thà cça càng ngưÝi ho¡t đÙng trong lĩnh vñc tư v¥n b¥t đÙng s£n, ĐÑi vÛi dñ án Sunshine Venicia thành phÑ HÓ Chí Minh theo nh­n đËnh cça Le Dinh Phong s½ là chÍn lña thành đ§u tư dành cho nhïng Khách hàng có tiÁm năng tài chính lÛn m¡nh, muÑn đ§u tư b¥t đÙng s£n, có kh£ năng đ§u tư lâu dài,...

©n chéa đưãc Các tiÁm năng đ·c biÇt trên h³n Các ch× căn hÙ t¡i thành phÑ HÓ Chí Minh hiÇn thÝi, dñ án Sunshine Venicia tuyÇt đÑi có thà trß nên nơi đ¿n hot nh¥t t¡i thành phÑ HÓ Chí Minh, tÉnh Qu­n 2 mà Nhïng Quý khách hàng h¡ng sang không thà bÏ qua. Đây chánh là nguÓn khách chính mà chç đ§u tư Sunshine Group hưÛng đ¿n ĐÑi vÛi måc đích phát triÃn dñ án Qu­n 2 thành phÑ HÓ Chí Minh này.

cùng quy mô lÛn m¡nh 0.7 ha và thå đ§u tư khá m¡nh vÁ tài chính, quy ho¡ch bài b£n theo bưÛc tân ti¿n hóa nh±m xây dñng trË giá cho con ngưÝi thì đơn vË đ§u tư s½ xây nên nhiÁu h¡ng måc dñ án khác nhau mang tÛi các điÁu kiÇn đ§u tư khác nhau cho nhiÁu đÑi tưãng chç đ§u tư t¡o måc tiêu và môi trưÝng tài chánh khác nhau.

N¿u kà vÁ kh£ năng sinh lãi cça chung cư Palm Island hay Các Dòng s£n ph©m khác t¡o m·t t¡i Sunshine Venicia thì ledinhphong cũng đÁu nh­n đËnh cao Các Dòng s£n ph©m đưãc chào bán trong sÑ dñ án này.

chính bßi nhiên đ§u tư dñ án Sunshine Venicia s½ là chÍn đưãc Le Dinh Phong tư v¥n đ¿n mÙt ph§n nhÏ đÑi tưãng chç đ§u tư có đç kh£ năng vÁ tài chính.

trên đây SunshineGroup là Các nh­n xét khách quát cça SaleReal Team xoay quanh du an ích duong Sunshine Venicia.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""